Fysioterapia

Fysioterapia on yksi kuntoutuksen toimintamuodoista yhdessä apuvälinepalveluiden sekä puhe- ja toimintaterapian kanssa.

Keski-Suomen seututerveyskeskus tarjoaa fysioterapian palveluja kaikilla seututerveyskeskuksen terveysasemilla.

Fysioterapia pyrkii tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä asiakkaan liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen tarjoamalla yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa, ryhmäpalveluja, lääkinnällistä kuntoutusta, sairaalaosaston kuntoutusta sekä apuvälinepalveluja.

Fysioterapian maksut on määritelty avohoidon maksuissa.

Katso lisätietoja fysioterapian palveluista

Fysioterapeutin vastaanotto

Fysioterapeutin vastaanotolta saa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa tuki- ja liikuntaelinoireiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, sairauteen, vammaan tai toiminnanvajaukseen liittyen. Lisäksi fysioterapiaan sisältyy lasten motoriset arvioinnit, reumalasten seurannat sekä ryhdin arvioinnit ja seurannat.

Fysioterapeutin suoravastaanotto

Akuutit tuki- ja liikuntaelinoireiset asiakkaat hoidetaan fysioterapeutin suoravastaanotolla.

Suoravastaanotolle ohjaudutaan hoitajan ja lääkärin vastaanoton ajanvarauksen kautta, josta asiakas voidaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella ohjata lääkärin sijaan suoraan oireiden mukaiseen hoitoon fysioterapeutille. Suoravastaanoton tavoitteena on nopeuttaa kuntoutumisen käynnistymistä ja parantaa itsehoitovalmiuksia.

Kiireetöntä tuki- ja liikuntaelinoireiden kartoitusta tarvitsevat asiakkaat ohjataan varaamaan aika suoraan fysioterapeutilta.

Sairaalaosaston kuntoutus

Terveyskeskussairaaloissa fysioterapia sisältää muun muassa leikkaus-, murtuma- ja neurologisten asiakkaiden kuntoutusta. Lisäksi fysioterapeutit tekevät arvioita apuvälineiden tarpeesta sekä sairaalassa että kotiutuvien asiakkaiden kotona.

Lääkinnällinen kuntoutus

Henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut pitkäaikaisen tai pysyvän vamman tai sairauden vuoksi, voidaan lakiin perustuen myöntää lääkinnällistä kuntoutusta. Tapauskohtaisesti se tarkoittaa esimerkiksi fysioterapiaa, puheterapiaa, toimintaterapiaa, psykoterapiaa tai apuvälineitä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset tehdään moniammatillisessa kuntoutustyöryhmässä ja ne perustuvat terveydenhoitoalan ammattilaisten tekemään toimintakyvyn arviointiin.

Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalvelujen järjestämistä säätelevät useat lait ja asetukset. Apuvälinelainaamot toimivat paikallisesti ja niiden toimintaa ohjataan alueellisen apuvälinekeskuksen kautta.

Apuvälineiden tarpeen arviointeja tehdään sekä sairaalasta kotiutuvien asiakkaiden että kotona asuvien asiakkaiden kotona tarpeen niin vaatiessa. Asunnon muutostöiden arviointeja tehdään yhteistyössä kunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijän ja rakennusvalvontatoimen kanssa.

Apuvälinepalveluopas, pdf (KSSHP) (753 Kt)

Apuvälinepalveluoppaassa on kuvattu apuvälinepalveluiden säädökset, apuvälinepalveluita järjestävät hallinnon alat, apuvälinepalveluiden järjestäminen terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa sekä terveydenhuollon välinen työnjako.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet (Valtioneuvosto)

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -oppaaseen on kirjattu apuvälinekohtaiset myöntämisperusteet.

Oppaat ovat toisiaan täydentäviä ja molempiin oppaisiin perehtyminen on suositeltavaa.