Huomisen terveyskeskus 2019 -projekti on päättynyt

Julkaistu 14.1.2020 klo 9.40

Terveyskeskukseen yhteyden saaminen ja kiireettömään hoitoon pääsy ovat tällä hetkellä julkisen terveydenhuollon keskeisiä kehittämiskohteita. Keski-Suomessa tehtiin syksyn aikana kehittämistyötä Sitran rahoittamassa Huomisen terveyskeskus 2019 -hankkeessa, jossa valmisteltiin ja toteutettiin useita toimenpiteitä asiakkaiden palvelupolkujen sujuvoittamiseksi. Hankkeessa olivat mukana Wiitaunionin terveyskeskus, Seututerveyskeskus ja sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö. Kehittämistyötä tehtiin tiiviissä yhteistyössä maakunnan muiden terveyskeskusten kanssa ja samalla alettiin valmistautua hallitusohjelman mukaiseen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämisohjelmaan.

Projektipäällikkö Sari Nurmivaara: ”Hankkeessa on päästy konkreettisesti miettimään toimenpiteitä palvelun ja työn kehittämiseksi yhdessä kaikkien keskisuomalaisten terveyskeskusten kanssa. Työ jatkuu vuonna 2020 toimenpiteiden jalkauttamisena ja maakunnallisen sote -yhteistyön tiivistämisenä. Kuntalaisille tämän odotetaan näkyvän palveluiden saatavuuden ja asiakaskokemuksen parantumisena.”

Yhteyden saamista terveyskeskukseen helpotettiin laajentamalla sähköisiä yhteydenotto- ja ajanvarauspalveluita perinteisten asiointikanavien rinnalle. Sähköisten palvelujen markkinointia tehostettiin yhdessä terveyskeskuksiin nimettyjen digivastaavien kanssa ja sähköisten palvelujen käytössä on jo lyhyessä ajassa havaittu hienoista kasvua.  

Palveluiden saatavuudessa on organisaatiokohtaisia eroja ja kausittaista vaihtelua. Hallitusohjelman tavoitteena on, että kuntalainen pääsee asianmukaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle seitsemän vuorokauden kuluessa, mikäli hänen terveydentilansa sitä edellyttää. Seututerveyskeskuksessa on kokeiltu menestyksekkäästi etävastaanottopalveluita ruuhkahuippujen tasaamiseksi ja toiminta on vakiintumassa. Hoitoonpääsyaikojen lyheneminen edellyttää muun muassa terveydenhuollon ammattilaisten uudenlaista työnjakoa sekä toimintamallien kehittämistä. Tavoitteena on, että pitkäaikaissairaille laaditaan yhdessä heidän kanssaan terveys- ja hoitosuunnitelma hoidon jatkuvuuden ja hoitoon sitoutumisen edistämiseksi.

Jatkossa hoidon ja palvelun laadun arviointia tehostetaan, jotta tunnistetaan vaikuttavat tavat tehdä työtä. Laatua mitataan keräämällä asiakas- ja henkilöstökokemuksia sekä tietoja potilaiden ja väestön terveydentilasta.  Mitattavia tuloksia kehittämistyöstä saadaan, kun uudet toimintatavat saadaan laajasti käyttöön. 

Valtakunnallisesti sote-uudistuksen painopistealueena on laaja-alaisten sosiaali- ja terveyskeskusten sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittäminen. Kehittämistyön tavoitteina on parantaa palveluiden saatavuutta, siirtää toiminnan painopistettä raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön, parantaa palveluiden laatua ja vaikuttavuutta, varmistaa palveluiden yhteentoimivuutta sekä hillitä kustannusten nousua.