Opiskelijaohjauksen vastuuhenkilöt

Seututerveyskeskuksessa kullakin ammattilaisella on oma roolinsa opiskelijan ohjaamisessa.

Katso kuvaukset vastuuhenkilöiden rooleista

Opetusylihoitaja

Opiskelijaohjausta koordinoi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin opetusylihoitaja Matti Puhakainen (p. 014 269 5285).

Opiskelijaohjausvastaava

Seututerveyskeskuksen yksiköissä toimii kymmenen opetusylihoitajan verkostoon kuuluvaa opiskelijaohjausvastaavaa. Opiskelijaohjausvastaavien avulla tavoitellaan opiskelijaohjaustoiminnan yhdenmukaisuutta ja varmistetaan sujuva tiedonkulku sairaanhoitopiirin ja työharjoitteluyksiköiden välillä.

Opiskelijavastaava

Kussakin yksikössä on opiskelijavastaava, joka toimii opiskelijaohjauksen vastuuhenkilönä ja opiskelijaohjaajien yhdyshenkilönä. Hän huolehtii opiskelijoiden perehdytyksen järjestämisestä sekä Jobiili-ilmoitusten tekemisestä. Hän toimii myös tiedonvälittäjinä oppilaitosten ja yksikön henkilökunnan välillä.

Opiskelijan ohjaaja

Opiskelijan ohjaaja vastaa päivittäisestä ohjaamisesta ja palautteen antamisesta sekä tukee opiskelijan ammatillista kehittymistä harjoittelujakson aikana. Yleensä opiskelijalle nimetään yksiköissä 1–2 omaa ohjaajaa, joiden kanssa opiskelija tekee samoja työvuoroja. Hyvä vuorovaikutus ja molemminpuolinen luottamus ovat toimivan ohjaussuhteen kulmakiviä. Opiskelijalla on tarvittaessa oikeus myös vaihtaa ohjaajaa.

Näytön vastaanottaja

Näytön vastaanottaja on mukana toisen asteen näyttötutkinto-opiskelijoiden osaamisen arvioinnissa edustaen alan ammattilaisen näkökulmaa. Lisäksi arviointiin osallistuu oppilaitoksen edustaja ja opiskelija itse.

Ylihoitaja

Ylihoitaja toimii Seututerveyskeskuksen hoitotyön johtajana omalla vastuualueellaan ja vastaa opiskelijaohjauksen laadusta ja sen kehittämisestä.

Osastonhoitaja

Osastonhoitaja vastaa oman yksikkönsä toiminnan ja henkilöstön johtamisesta, koordinoinnista ja kehittämisestä. Hänen tehtävänään on ilmoittaa varattavana olevat harjoittelupaikat Jobiili-järjestelmässä yhdessä opiskelijavastaavan kanssa ja huolehtia toisen asteen opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen täyttämisestä opetusylihoitajan koordinoimana. Lisäksi hän perehdyttää opiskelijan tulevaan harjoitteluyksikköönsä yhteistyössä yksikön opiskelijavastaavan kanssa sekä huolehtii muun muassa tarvittaviin avaimiin liittyvistä lupa-asiakirjoista.