Hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus

Hoitoonsa tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä potilaalla/asiakkaalla, hänen omaisellaan tai muulla läheisellään on oikeus tehdä kirjallinen muistutus hoitopaikkansa terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa kuitenkin harkita muita, usein nopeampia ja tehokkaampia keinoja, joilla asia voitaisiin selvittää ja ratkaista. Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset potilaan/asiakkaan  ja hänen hoitajiensa välillä saman tien.

Hoitoa koskevissa ongelmatilanteissa sekä muistutusten ja kanteluiden tekemisessä potilaita/asiakkaita ja läheisiä auttaa Keski-Suomen seututerveyskeskuksen potilasasiamies.

Muistutuksen tekeminen

Muistutus kannattaa tehdä mahdollisimman pian tapahtumasta. Muistutusten käsittelyraja on kaksi vuotta, joten sitä vanhemmista tapahtumista muistutusta ei pääsääntöisesti tehdä.

Hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus, pdf (192 Kt)

Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai oheisella muistutuslomakkeella. Huolellisesti täytetty lomake, jossa on kaikki tarvittavat tiedot oikein, nopeuttaa asian käsittelyä. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että ilmoitat mahdollisimman tarkasti, missä yksikössä ja milloin ongelmat ilmenivät.

Mikäli muistutuksen tekee joku muu kuin potilas itse, tulee muistutukseen liittää potilaan/asiakkaan valtakirja tai muu valtuutus. Alaikäisen potilaan/asiakkaan  hoitoa koskevan muistutuksen tekee joko potilas/asiakas itse tai hänen huoltajansa. Kuolleen potilaan/asiakkaan hoidosta muistutuksen voivat tehdä omaiset tai läheiset.

Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa avoterveydenhuoltoa ja sairaalahoitoa koskevat muistutukset lähetetään ylilääkärille ja suun terveydenhuoltoa koskevat muistutukset ylihammaslääkärille. Ylilääkäri ohjaa muistutukset eteenpäin käsiteltäväksi.

Muistutuksesta annetaan aina kirjallinen vastaus, yleensä kuukauden kuluessa.

Kantelu valvontaviranomaisille

Muistutuksen lisäksi potilaalla/asiakkaalla on mahdollisuus tehdä kantelu saamastaan hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelusta terveydenhuollon valvontaviranomaisille. Löydät tarkemmat ohjeet kantelusta viranomaisten omilta verkkosivuilta: