Potilasturvallisuus

Keski-Suomen seututerveyskeskus haluaa tarjota potilaille ja asiakkaille laadukasta, hyvää ja oikea-aikaista hoitoa sekä kehittää  potilas- ja asiakasturvallisuutta terveysasemilla.

Varmistamme, että jokaisella ammattihenkilöllä on tehtävän vaatima koulutus, osaaminen, riittävät tiedot ja taidot työn turvalliseen suorittamiseen.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö on kuvattu potilas- ja asiakasturvallisuuden koulutussuunnitelmassa. Perehdyttämiseen sisältyvät potilas- ja asiakasturvallisuuden asiakohdat on kuvattu yksiköiden perehdyttämissuunnitelmassa.

Moniammatillista yhteistyötä

Seututerveyskeskuksen henkilöstö on sitoutunut noudattamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta edistäviä periaatteita toiminnassaan. Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelmaan on laadittu selkeät toimintatavat, joilla turvallisuusriskejä arvioidaan ja hallitaan. Kehitämme jatkuvasti hoitoprosesseja ja tiedon kulkua toimipisteestä ja yksiköistä toiseen.

Potilas- ja asiakasturvallisuus on kaikkien yhteinen asia ja sitä edistetään yhteistyössä potilaan ja asiakkaan kanssa, potilasta ja asiakasta kuunnellen. Potilas ja asiakas otetaan mukaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, ja heidän tulee saada ymmärrettävällä tavalla tietoa sairaudestaan, sen hoidosta, odotettavista tuloksista sekä hoitoon liittyvistä riskeistä.

Vaaratilanteet

Jos huomaat puutteita potilas- ja asiakasturvallisuudessa, ota asia heti puheeksi kertomalla havaintosi suoraan henkilökunnalle. Vaaratilanteisiin liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä myös yksikön esimieheen tai vastaavaan lääkäriin.

Vaaratilanteen sattuessa kerrotaan siitä avoimesti potilaalle ja asiakkaalle itselleen ja hänen niin toivoessaan myös läheisille. Tilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset käydään läpi sovitun menettelytavan mukaan potilaiden/asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa luottamuksellisesti.

Voit tarvittaessa tehdä vaaratilanneilmoituksen sähköisesti tai paperisella lomakkeella, joita löytyy sairaaloiden ja vastaanottojen auloista.