Potilasturvallisuuspolitiikka

Terveydenhuoltolaki: 8 § Laatu ja potilasturvallisuus

Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.

Maakunnallisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on yhteiset periaatteet potilas- ja asiakasturvallisuuden toteuttamisessa niin erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa kuin osin sosiaalitoimessakin.

Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan niitä periaatteita ja toimintoja, joilla varmistetaan hoidon turvallisuus ja suojataan potilasta/asiakasta vahingoittumasta. Potilaan/asiakkaan näkökulmasta potilas- ja asiakasturvallisuus tarkoittaa sitä, että potilas ja asiakas saa oikeaan aikaan tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta hän kokee saavansa terveyshyötyä ja josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Arvomme ovat potilas/asiakaslähtöisyys, ammatillisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen

Potilas- ja asiakaslähtöisyyttä tuetaan ottamalla potilaat ja asiakkaat aktiivisesti mukaan oman hoitonsa suunnitteluun ja hoidon turvallisuuden kehittämiseen. Potilaiden ja asiakkaiden ja tarvittaessa heidän läheistensä kanssa keskustellaan avoimesti hoitoon liittyvistä riskeistä ja vaihtoehdoista. Ennen hoitopäätösten tekemistä huomioidaan potilaiden ja asiakkaiden itsensä esille tuomat tarvittavat taustatiedot.

Potilas- ja asiakasturvallisuus on kaikkien Seututerveyskeskuksessa työskentelevien yhteinen asia, jota kehitetään systemaattisesti organisaation kaikilla tasoilla ja alueellisesti yhteistyössä organisaatioiden rajapinnoilla. Potilas- ja asiakasturvallisuus huomioidaan kattavasti johtamisessa, kaikessa päätöksenteossa, toiminnan kehittämisessä, terveydenhuollon tutkimuksessa ja opetuksessa sekä päivittäisessä potilas/asiakastyössä.

Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin myönteistä kehittymistä tuetaan avoimella ja rakentavalla yhteistyöllä. Johtamisessa huomioidaan henkilöstön, mukaan lukien työnjohdon, hyvinvointi ja riittävät toimintaedellytykset turvallisen hoidon toteuttamiselle.

Vastuu on viimekädessä esimiehillä

Perusterveydenhuollossa on nimetty toimijat, jotka ovat vastuussa potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisestä, koulutuksesta sekä vaaratapahtumien seurannasta ja raportoinnista. Varsinainen vastuu potilas- ja asiakasturvallisuuden toteutumisesta yksiköissä on aina esimiehillä. Kokonaisvastuu potilas- ja asiakasturvallisuudesta on toimitusjohtajalla tai vastuualueen ylilääkärillä.

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma päivitetään kahden vuoden välein.