Potilastietorekisteri

Potilaan hyvän hoidon toteuttamiseksi terveydenhuollon toimintayksiköissä ylläpidetään potilastietorekisteriä. Potilasasiakirjoihin merkitään potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot terveydestä ja mahdollisista sairauksista.

Potilastietorekisteriin kuuluvat hoito- ja tutkimustietojen lisäksi mm. lähetteet, palautteet, laskutustiedot, ajanvaraustiedot, tutkimus- ja toimenpidepyynnöt sekä tutkimustulokset ja -lausunnot. Rekisteriin kuuluvat sekä sähköiset että paperille laaditut potilasasiakirjat. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen yhteisrekisteri

Alueellinen yhteisrekisteri koostuu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen, Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen, Kinnulan terveyskeskuksen, Perusturvaliikelaitos Saarikan, Wiitaunionin, Äänekosken terveyskeskuksen ja Työterveys Aallon potilastiedoista.

Jokainen toimintayksikkö on oma rekisterinpitäjä ja huolehtii rekisterinpitoon liittyvistä velvoitteistaan omien tietojensa osalta.

Yhteisrekisterin käyttöön ei vaadita potilaan suostumusta, vaan potilastietojärjestelmässä olevat potilastiedot ovat jokaisen potilaan hoitoon osallistuvan toimintayksikön käytettävissä vain siinä laajuudessa, kun hoito edellyttää.

Potilaalla on oikeus kieltää potilastietojensa käyttö toisissa toimintayksiköissä. Näissä tapauksissa potilaan on itse huolehdittava tarvittavien tietojen luovuttamisesta, mikäli hoito edellyttää toisen toimintayksikön tietojen käyttämistä.

Vastaavasti potilas voi peruuttaa kiellon. Kiellon voi tehdä tai peruuttaa milloin tahansa sähköisen Omakanta-palvelun kautta.

Asiakirjojen tietosuoja

Potilasasiakirjojen sisältämät tiedot pidetään salassa. Potilastietoja saavat käyttää potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä sitä edellyttävät. Potilasasiakirjojen käyttämistä valvotaan säännöllisesti. Myös potilaan tulee noudattaa salassapitovelvoitetta, jos hän saa hoitopaikassaan tietoa muiden potilaiden asioista.

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen potilastietorekisterin tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, tietosisältö, tietolähteet, säännönmukaiset tietojen luovutukset, rekisteröidyn oikeudet sekä rekisterinsuojausperiaatteet.

Lue tästä: Tietosuojaseloste, pdf (96 Kt)