Kuntoutujan toimeentulo ja tuki

Sairastuminen aiheuttaa usein muutoksia talouteen lisääntyvine kuluineen ja ansionmenetyksineen. Alla olemme listanneet erilaisia toimeentuloon liittyviä etuuksia sekä muuta tukea tarjoavia tahoja.

seututk-logo   Kuntoutusraha

KELAn kuntoutus- ja osakuntoutusraha on toimeentulon turvana kuntoutuksen ajalla niiltä päiviltä, kun kuntoutus estää ansiotyön taikka työaikaa on vähennetty vähintään 40 % normaalista päivittäisestä työajasta. Edellytyksenä on, että kuntoutuksen tavoitteena on työelämässä pysyminen, sinne palaaminen tai työelämään pääsy. Kuntoutusrahan saamisen edellytyksenä on kuntoutuspäätös esimerkiksi Kelasta, työterveyshuollosta tai kotikunnasta. Kuntoutusrahaa voi saada myös oppisopimuskoulutuksen ja veikkausvaroin rahoitetun sopeutumisvalmennuksen ajalle ehtojen täyttyessä.

seututk-logo   Nuoren kuntoutusraha

Nuoren kuntoutusrahaa (16 -19 v) on mahdollista saada opiskelun tai muun työelämään tähtäävän kuntoutuksen ajalta, jos työ- tai opiskelukyky tai mahdollisuus valita ammatti tai työ on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi. Tarkemmat kriteerit löytyvät KELAn sivuilta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kotikunnassa laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma sekä lääkärinlausunto B (maksuton), jossa selvitetään kuinka terveydentila vaikuttaa työkykyyn ja ammatinvalintaan.

seututk-logo   Kuntoutusraha vanhemmalle

KELA korvaa lyhytaikaista ansionmenetystä ensisijassa kuntoutusrahan muodossa vanhemmalle, joka osallistuu lapsensa kuntoutukseen. Tämä korvaus on mahdollinen esimerkiksi sopeutumisvalmennuskurssille osallistumisen ajalta, jos tältä ajalta ei ole ansiotuloa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kuntoutuspäätös, jos se on annettu muualta kuin KELAsta. Lisäksi etuuden myöntäminen edellyttää, että kuntoutuspäätös koskee sekä lasta että vanhempaa.

Jos kuntoutuspäätös on työeläkeyhtiön antama ammatillisen kuntoutuksen päätös, haetaan kuntoutuksen ajan korvaukset myös eläkeyhtiöstä. Työeläkeyhtiöt maksavat kuntoutusrahaa tai määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä ollessa korotusosaa kuntoutukseen osallistumisen ajalta. Lisätietoja saa työeläkeyhtiöstä.

seututk-logo   Sairaspäiväraha

KELAn sairaspäiväraha ja osasairaspäiväraha (16 vuotta täyttäneellä) turvaa ansionmenetystä tilapäisessä, alle vuoden kestävässä työkyvyttömyydessä. Lisäksi se turvaa opiskelijan toimeentuloa, jos sairaus pitkittyy. Sairaspäivärahan maksamisessa enimmäisaika on 300 päivää. Hakemuksen lisäksi tarvitaan lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä.

KELAn osasairaspäivärahalla tuetaan henkilön työelämässä pysymistä ja kokoaikatyöhön paluuta sairaslomalta. Tämä on vapaaehtoinen järjestely ja työajan on pienennyttävä 40 - 60 %:iin normaalista työajasta. Osasairaspäivärahan maksun enimmäisaika on 120 arkipäivää. Hakemuksen lisäksi tarvitaan työterveyslääkärin taikka työolosuhteet hyvin tuntevan hoitavan lääkärin lausunto liitteeksi.

seututk-logo   Erityishoitoraha

Kelan erityishoitoraha on tarkoitettu alle 16-vuotiaan lapsen vanhemmalle, kun hän on tilapäisesti estynyt tekemästä työtään lapsen sairaanhoitoon tai kuntoutukseen osallistumisen vuoksi. Etuudella korvataan menetettyä työtuloa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto D.

seututk-logo   Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki

Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki turvaavat toimeentuloa, jos työkyvyttömyys pitkittyy. Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Maksajana voi olla joko Kela tai/ja oma työeläkeyhtiö riippuen eläkekarttumasta. Osatyökyvyttömyyseläkettä tai osakuntoutustukea voi hakea ainoastaan työeläkeyhtiöstä. Hakemuksen lisäksi tarvitaan lääkärinlausunnon työkyvyttömyydestä.

Vaikeasti vajaakuntoinen nuori, joka on täyttänyt 16 vuotta, voi saada työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen KELAsta. Ensisijainen etuus alle 20-vuotiaalle on kuitenkin yleensä nuoren kuntoutusraha. Mikäli eläkeoikeus kuitenkin syntyisi, 16- vuotta täyttäneen kohdalla KELAn takuueläke turvaa vähimmäiseläkkeen määrän, kun muut eläkkeet jäävät alle tulorajan. Takuueläkettä voi hakea lomakkeen ja sähköisen asioinnin lisäksi puhelimitse KELAlta.

seututk-logo   Takuueläke

KELAn takuueläke turvaa vähimmäiseläkkeen määrän, jos muut eläkkeet jäävät alle tulorajan. Takuueläkettä voi hakea lomakkeen ja sähköisen asioinnin lisäksi puhelimitse KELAlta.

seututk-logo   Asumistuki ja toimeentulotuki

Asumisen tuet ja toimeentulotuki voivat tulla kyseeseen, jos ensisijaiset etuudet jäävät hyvin pieniksi. KELAn kautta on haettavissa yleinen asumistuki ja eläkkeen saajan asumistuki. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Perustoimeentulotuki haetaan KELAlta, jonka lisäksi kotikunnan sosiaalitoimisto voi joissain tapauksissa myöntää harkinnanvaraista toimeentulotukea kuluihin, jotka eivät kuulu KELAn myöntämän perustoimeentulotuen piiriin.

Asumisen tuet ja toimeentulotuki voivat tulla kyseeseen myös silloin, jos perheen/erillään asuvan alaikäisen ensisijaiset etuudet jäävät hyvin pieniksi. Erillään vanhemmistaan asuva alaikäinen voi hakea toimeentulotukea omalla hakemuksellaan, mutta KELA selvittää hänen vanhempiensa tulot ja varallisuuden sekä heidän mahdollisuutensa huolehtia elatusvelvollisuudestaan ennen tuen myöntämistä.

seututk-logo   Muut etuudet ja palvelut

Jos lapselle/aikuiselle on syntynyt pysyvää haittaa, vamma ja/tai ulkopuolista taikka normaalia suurempaa avuntarvetta, perheellä ja/tai aikuisella saattaa olla oikeus seuraaviin etuuksiin ja palveluihin:

Tukea tarvitsevan lapsen tukihenkilö- ja avustajapalvelut:

Erityistä tukea tarvitsevalle kouluikäiselle lapselle voidaan järjestää tukihenkilö kotikunnan sosiaalitoimen kautta. Lisäksi vammais- ja potilasjärjestöjen kautta on tukihenkilötoimintaa, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen.

Opetukseen osallistumisen edellyttämät avustajapalvelut myöntää opetustoimi. Vammaisella tai muuta erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta koulunkäyntiavustaja. Lisätietoja löytyy perusopetuslain mukaisesta erityisestä tuesta opetushallituksen sivuilta.

Koulun aamu- ja iltapäivätoiminta koskettaa 1-2. luokkalaisten lisäksi myös oppilaita, joille on tehty erityisen tuen päätös. Toiminnan laajuus on kunnan päätettävissä ja siitä voidaan periä maksua. Lisäksi kouluterveydenhuoltoon kuuluu pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen koulupäivän aikana yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden, kuten koulunkäyntiavustajan kanssa.

Verotus:

Vakuutuskorvaukset:

Mikäli kyseessä on potilasvahinko (www.pvk.fi), työ-, koulu- tai liikennetapaturma, on kyse lakisääteisestä vakuutuksesta. Lisäksi on muita vapaaehtoisia vakuutuksia, joiden korvaukset riippuvat vakuutusehdoista. Vakuutus asioissa tulee ottaa yhteys omaan vakuutusyhtiöön ja selvittää mahdollinen oikeus vakuutuksen mukaisiin korvauksiin koskien esimerkiksi haittarahaa, ansionmenetystä ja terveydenhuollon kuluja.

seututk-logo   Lisätietoja palvelu- ja etuus-asioissa