Toimintaterapia-arvion sisältö

Alkukartoitus

Alkukartoituksessa toimintaterapeutti keskustelee vanhempien kanssa arjen sujumisesta ja haasteista, vanhempien huolista lapsen kehityksessä, lapsen vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista sekä lapsen taidoista.

Havainnointi

Usein toimintaterapeutti käy havainnoimassa lasta päiväkodilla tai koululla ryhmätilanteessa tai kotona lapsen kokonaistilanteen kartoittamiseksi.

Arviointikäynnit

Lapsi käy toimintaterapeutin luona tarpeen mukaan 2–4 arviointikäynnillä. Taitoja arvioidaan standardoiduilla testeillä, joilla arvioidaan muun muassa kehonhallintaa ja kehonhahmottamista, käden taitoja ja näönvaraista hahmottamista. Aistisäätelyä kartoitetaan tarvittaessa kyselylomakkeella. Lasta voidaan havainnoida myös leikki- tai pelitilanteessa arvioinnin aikana, jolloin tarkkaillaan esimerkiksi lapsen keskittymisen ja tarkkaavuuden taitoja, leikkivälineiden käyttöä, vuorottelua ja toisen huomioimista sekä leikkitaitoja.

Loppupalaveri

Loppupalaverissa vanhempien ja mahdollisesti myös päiväkodin tai koulun kanssa keskustellaan arvioinnin tuloksista ja arvioinnissa esiin tulleista asioista. Tämän perusteella luodaan yhdessä yksilöllinen jatkosuunnitelma.