Seututerveyskeskuksen päätöksenteon ja talouden järjestäminen

Edelleen voimassa olevan perustamissopimuksen mukaan liikelaitoksen tarkoituksena on huolehtia sopijapuolina olevien kuntien lakisääteisten perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä muista yhteisesti sovittavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

Palvelujen järjestämisvastuu on Seututerveyskeskuksen järjestämistoimikunnalla, joka vastaa palvelutarpeiden ja -tason määrittelystä kuntalaisten ja kuntapäättäjien näkökulmasta. Järjestämistoimikunta koostuu kunkin Seututerveyskeskuksen kunnan edustajasta – yleensä kunnan hallituksen/valtuuston jäsen - sekä sairaanhoitopiirin edustajasta. Se päättää millä kustannus- ja laatutasolla palveluja tuotetaan, millainen palvelurakenne on ja kuka kuntalaisten palveluita tuottaa. Järjestämistoimikunnan kautta Seututerveyskeskuksen johtamiseen tuodaan kustakin jäsenkunnasta kannanotto palvelujen toimivuudesta ja riittävyydestä ja myös kunnan rahoituksen riittävyydestä.

Palvelujen tuottamisvastuu on Seututerveyskeskuksen johtokunnalla, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa sekä vastaa hallinnon ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta koostuu viidestä jäsenestä, jotka sairaanhoitopiiri valitsee niin, että johtokunnassa olisi mahdollisimman monipuolinen perusterveydenhuollon ja liikkeenjohdon asiantuntemus.