Vuonna 2015 SOTE-valmistelu antoi uutta suuntaa kehittämistyölle

Vuonna 2015 Seututerveyskeskuksessa tapahtui paljon muutoksia. Toimitusjohtaja vaihtui, minkä lisäksi rekrytoitiin uusi avohoidon ylilääkäri ja laitoshoidon ylihoitaja.

Vuoden aikana oltiin aktiivisena mukana maakunnallisessa SOTE-työskentelyssä, joka antoi antoi uutta suuntaa kehittämistyölle. Sen myötä aloitettiin Seututerveyskeskuksen oma strategiatyö ja toiminnan kehittäminen kohti SOTE-sopivia toimintamalleja ja uudenlaista asiakaslähtöisyyttä.

Avoterveydenhuollon puolella vuoden 2015 aikana pilotoitiin ja otettiin käyttöön useita uusia toimintamalleja helpottamaan työn sujuvuutta sekä asiakaslähtöisyyttä. Näitä olivat esim. 

  • INR-poliklinikkatoiminta
  • kokemusasiantuntijoiden vetämät omahoitoryhmät
  • fysioterapeuttien suoravastaanotot
  • paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelunohjaus
  • lääkäreiden ja hoitajien pidennetyt vastaanottoajat ”kerralla kuntoon” -periaatteella

Suun terveydenhuollossa toteutettiin hanke, jonka aikana arvioitiin kotona asuvien ikäihmisten suun hoidontarvetta, tarkastettiin heidän suun hoitovälineensä ja tehtiin heille hoitosuunnitelmat. Lisäksi hankkeen puitteissa kehitettiin suun terveydenhuollon henkilökunnan yhteistyötä ja osaamista ikäihmisten suun hoitoon liittyen.

Loppuvuodesta asiakkaiden tyytyväisyyttä Seututerveyskeskuksen palveluihin kartoitettiin asiakaskyselyllä. Asteikolla 4–10, saadun 1156 vastauksen keskiarvona oli 9,3.